Pehmeät taidot ja niiden tärkeys

Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat taitoja, joiden merkityksestä on alettu puhumaan enemmän erityisesti työelämässä.

Pehmeillä taidoilla viitataan sellaisiin tunneälyllisiin, sosiaalisiin ja kognitiivisiin taitoihin, joiden avulla ihminen oppii paremmin vuorovaikuttamaan toisten ihmisten kanssa, ratkaisemaan ongelmia, ajattelemaan kriittisesti, sopeutumaan uusiin ympäristöihin sekä käsittelemään ja ilmaisemaan omia tunteita ja ajatuksia.

Pehmeät taidot ovat vastakohta koville taidoille (eng. hard skills), joilla viitataan puolestaan vastakkaisiin taitoihin, kuten koulutukseen ja työkokemukseen. Kovien taitojen merkitystä työelämässä ja henkilökohtaisessa elämässä on usein painotettu enemmän, mutta viime aikoina pehmeiden taitojen merkitys on kasvanut entisestään.

Kuka on hyvä pehmeissä taidoissa?

Yksi merkittävimmistä eroista kovien ja pehmeiden taitojen välillä on se, että kovia taitoja on helppo mitata ja verrata toisiin, kun taas pehmeiden taitojen merkitys nousee esille vasta niissä tilanteissa, joissa niitä tarvitaan.

Jokainen meistä voi kirjoittaa ylös, missä koulussa olemme opiskelleet, mitä kieliä puhumme tai missä olemme työskennelleet. Toisaalta taas voimme kuvailla, millaisia pehmeitä taitoja osaamme, mutta emme välttämättä pysty osoittamaan niitä kuin vasta “tositilanteessa”.

Jokaisella meillä on pehmeitä taitoja. Vaikka yhdellä ongelmanratkaisu pelaa paremmin kuin toisella, toinen on taas parempi asettumaan muiden asemaan ja tuntemaan empatiaa kuin tämä, joka ratkaisee ongelmia hetkessä ja taitaa kriittisen ajattelun.

Pehmeät taidot kulkevat käsi kädessä oman persoonallisuuden kanssa, tästä syystä ne ovat huomattavasti henkilökohtaisempia taitoja kuin kovat taidot. Siksi niiden asema työelämässä ja yhteiskunnassa on oikeastaan huomattavasti kriittisempi kuin kovien taitojen.

Voiko pehmeitä taitoja opetella kovien taitojen tapaan?

Lyhykäisyydessään vastaus tähän kysymykseen on kyllä. Vaikka pehmeiden taitojen opettaminen ja oppiminen on haastavampaa kuin kovien taitojen, se on kuitenkin mahdollista.

Omaa tunneälyä, empatiaa, vuorovaikutustaitoja, kuuntelutaitoa, johtamiskykyä, yhteistyökykyä, päättelykykyä, ongelmanratkaisua ja kommunikaatiota on mahdollista kehittää paremmaksi.

Pehmeiden taitojen merkityksen kasvaminen työelämässä onkin johtanut siihen, että tänä päivänä meillä on saatavilla lukuisia eri kursseja ja koulutuksia, joissa pyritään kehittämään nimenomaan näitä taitoja.